กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิด “อาคาร สิริชีวาทร” จังหวัดสงขลา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเปิด “อาคาร สิริชีวาทร” ณ สถานสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ และ นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และคณะกรรมการศูนย์ ฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ

จากนั้น นายประจักษ์ แสงสว่าง รองประธานมูลนิธิฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ ครบรอบ 60 ปี มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ต่อจากนั้นนางนฤมล ปาลวัฒน์ เลขาธิการมูลนิธิฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก ตามด้วย นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิฯ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างอาคาร “สิริชีวาทร” ว่า “รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคาร ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา และที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทมีพระเมตตาพระราชทานชื่ออาคาร “สิริชีวาทร” หมายถึง อาคารที่เอื้อเฟื้อแก่ชีวิตอันเป็นมงคล และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “สธ” ประดับที่ป้ายชื่ออาคารด้วย”

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ก่อตั้งเมื่อปี 2505 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตั้งแต่เริ่มแรกของการก่อตั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆ แก่คนพิการทางสติปัญญาทุกระดับวัย ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีหน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการทางสติปัญญารวม 11 แห่ง ตั้งอยู่ในส่วนกลาง 6 แห่ง และส่วนภูมิภาค 5 แห่ง นอกจากนั้นยังให้บริการลงสู่ชุมชนต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า 65 จังหวัด ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ  

สำหรับศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้รับความกรุณาจาก นายวิทยา สิทธิรักษ์ บริจาคที่ดินตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จำนวน 26 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา โดยมูลนิธิฯ ได้จัดเป็นโครงการ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อปี พ.ศ.2559 จัดสร้างเป็นศูนย์ให้บริการด้านทักษะและอาชีพแก่ผู้พิการทางสติปัญญา และเป็นศูนย์นำร่องเพื่อขยายการบริการให้ครอบคลุม 14 จังหวัดภาคใต้ โดยได้รับพระมหากรุณาจากใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จมาทรงเปิดศูนย์แห่งนี้ เมื่อวันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2559 แล้วนั้น ปัจจุบันมีเด็กและบุคคลพิการทางสติปัญญาเข้ารับการพัฒนาและฝึกทักษะในศูนย์นี้จำนวน 187 คน ไปกลับ 23 คน ชาย 117 คน หญิง 70 คน โดยเป็นเด็กอายุระหว่าง 5-18 ปี 70 คน, อายุระหว่าง 19-35 ปี 100 คน และอายุระหว่าง 35-55 ปี 17 คน ได้รับการฝึกอาชีพและมีเด็กที่ได้รับการจ้างงานจากองค์กรต่างๆ จำนวน 25 คน  

ส่วนการก่อสร้าง “อาคารสิริชีวาทร” นั้น มูลนิธิฯ ได้รับงบประมาณจำนวน 31 ล้านบาท จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ให้ออกสลากการกุศลเพื่อสร้างอาคารสำหรับจัดบริการคนพิการทางสติปัญญา ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ค.ส.ล. 3 ชั้น และได้ดำเนินการจัดสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะเปิดรับบุคคลผู้พิการทางสติปัญญาอายุตั้งแต่ 5 – 18 ปี  

อาคารสิริชีวาทร แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นหนึ่ง จะมีห้องประทับรับรอง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ห้องกายภาพบำบัด และห้องเอนกประสงค์อื่นๆ ส่วนชั้นสอง เป็นที่พักสำหรับผู้พิการทางสติปัญญาเพศชาย, ห้องบูรณาการเพื่อการพัฒนา และผู้พิการทางสติปัญญา ประกอบด้วย 1) ห้องประเมินคัดกรองเด็ก และห้องเรียน กศน. เพื่อการพัฒนาการศึกษาอย่าต่อเนื่องในผู้พิการที่โตแล้ว 2) ห้องพัฒนาการสื่อสารด้วยการพูด และการสื่อสารทางเลือกโดยใช้สื่อ 3) ห้องเล่น เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ จะเป็นการเล่นร่วมกัน การรอคอยใน การเล่น การมีสังคมในการอยู่ร่วมกัน 4) ห้องผ่อนคลาย เพื่อความสงบ ให้คำปรึกษาผู้ปกครอง และแก้ปัญหาพฤติกรรมผู้พิการ 5) ห้องประสาทสัมผัส เป็นการใช้สื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสของเด็กให้พัฒนาไปตามวัย และ ชั้นสาม เป็นที่พักสำหรับผู้พิการทางสติปัญญาเพศหญิง,ห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมเล็ก 

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อผู้พิการทางสติปัญญาได้ที่ ชื่อบัญชี มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ (ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา) บัญชีเลขที่ 554-246166-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสงขลา และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 074-395-000  

Leave a Reply

Your email address will not be published.