MAIN STAND ยกระดับคอนเทนต์ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม

คุณกรัณย์พล เตชะรุ่งเรืองภรณ์ ประธานกรรมการ กล่าวว่า “Main Stand สื่อกีฬาที่เข้าถึงทุกคน” เป็นคีย์เมสเซสหลักของกลยุทธ์ทางธุรกิจในปีนี้ การก้าวไปข้างหน้าอย่างชัดเจนของ Main Stand คือการก้าวสู่บทบาทและความท้าทายใหม่ เพื่อสร้าง Sport Culture ให้เกิดขึ้นในเมืองไทยอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เรื่องกีฬากับไลฟ์สไตล์ เป็นเรื่องที่ผสานกันเป็นเนื้อเดียว ทำให้ Sport

Read more