MAIN STAND ยกระดับคอนเทนต์ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม

คุณกรัณย์พล เตชะรุ่งเรืองภรณ์ ประธานกรรมการ กล่าวว่า “Main Stand สื่อกีฬาที่เข้าถึงทุกคน” เป็นคีย์เมสเซสหลักของกลยุทธ์ทางธุรกิจในปีนี้ การก้าวไปข้างหน้าอย่างชัดเจนของ Main Stand คือการก้าวสู่บทบาทและความท้าทายใหม่ เพื่อสร้าง Sport Culture ให้เกิดขึ้นในเมืองไทยอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เรื่องกีฬากับไลฟ์สไตล์ เป็นเรื่องที่ผสานกันเป็นเนื้อเดียว ทำให้ Sport และ Lifestyle ถูกนำมาเล่าหลากมิติมากขึ้น สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา 

Read more about MAIN STAND ยกระดับคอนเทนต์ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม