TBCSD เดินหน้าภารกิจขับเคลื่อนธุรกิจต้นแบบ ตอบโจทย์ทิศทางพัฒนาประเทศไทย-เปลี่ยนผ่านสู่โลกที่ยั่งยืน

ปัจจุบันองค์กรภาคธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืนในอนาคต

Read more about TBCSD เดินหน้าภารกิจขับเคลื่อนธุรกิจต้นแบบ ตอบโจทย์ทิศทางพัฒนาประเทศไทย-เปลี่ยนผ่านสู่โลกที่ยั่งยืน

TBCSD รวมพลังความร่วมมือ มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “ภาคธุรกิจไทย TBCSD : พลังความร่วมมือ มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ สู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ สู่อนาคตที่ยั่งยืน” ณ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

Read more about TBCSD รวมพลังความร่วมมือ มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ

TBCSD จัดงานประจำปี 2563 เพื่อรับฟังปาฐกถาพิเศษ และเผยวิสัยทัศน์ขององค์กรฯ

วานนี้ (8 ธันวาคม 2563) องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) ได้จัดงานประจำปี 2563 (Gala Dinner 2020) ของ TBCSD ขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรับฟังปาฐกถาพิเศษ และวิสัยทัศน์ขององค์กรฯ ในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมไทยให้ยั่งยืน รวมถึงได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม

Read more about TBCSD จัดงานประจำปี 2563 เพื่อรับฟังปาฐกถาพิเศษ และเผยวิสัยทัศน์ขององค์กรฯ