‘APCOM’ จัดกิจกรรม ‘APCOM Community Summit 2020’ พร้อมงานประกาศรางวัล ‘HERO Awards’ สุดยิ่งใหญ่

มูลนิธิ APCOM (แอ็พคอม) คือองค์กรเอกชน ที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพและสิทธิมนุษยชน ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุงพัฒนาสุขภาพและยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิตของกลุ่มความหลากหลายทางเพศให้มีเสรีภาพและความเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจ อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่ม LGBTQI+ และสังคมไทย

Read more about ‘APCOM’ จัดกิจกรรม ‘APCOM Community Summit 2020’ พร้อมงานประกาศรางวัล ‘HERO Awards’ สุดยิ่งใหญ่