ร่วมสนุกกับ “QSMT Quiz: เที่ยวชวาไปกับผ้าบาติก”

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังเกาะชวาอย่างเป็นทางการถึง 3 ครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2413 พ.ศ. 2439 และ พ.ศ. 2444 เพื่อศึกษาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆเป็นแบบอย่างการปกครอง ธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ด้วยมุ่งหมายพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

Read more about ร่วมสนุกกับ “QSMT Quiz: เที่ยวชวาไปกับผ้าบาติก”