Statement ชื้แจงกรณีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจของ บริษัท Frito-Lay ประเทศญี่ปุ่น

เรื่อง ชี้แจงกรณีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจของ บริษัท Frito-Lay ประเทศญี่ปุ่น สำหรับผลิตภัณฑ์ Lay’s Original Salt [ Lot วันหมดอายุ 6 มีนาคม 2565, รหัส: 4902443590703, ขนาด 140 กรัม ] ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศไทยเพื่อการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

Read more