เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม จัดงาน “หมอยา ท่าสุขสยาม” วันนี้ – 7 มีนาคม 2566

การนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ในการรักษาโรคแบบดั้งเดิมของไทย ในการช่วยบำบัดอาการป่วยต่างๆ โดยไม่ใช้ยา แต่อาศัยการนวดตามจุดต่างๆของร่างกายเพื่อปรับสมดุลและโครงสร้างของร่างกายเพื่อรักษาโรคที่เชื่อว่าเกิดจากเลือดลมตาม “เส้น” ไม่ไหลเวียน ซึ่งการนวดแผนไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ จากยูเนสโก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ดังนั้นเพื่อสืบสาน ส่งเสริมการนวดไทย การแพทย์แผนไทย มรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ดำรงอยู่และสืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลังต่อไป ตลอดจนการนำเสนอศักยภาพแห่งภูมิปัญญาไทยพื้นบ้านสู่สากล รวมถึงเสริมสร้างสุขภาพที่ดีสู่ชุมชน

Read more