TBCSD เดินหน้าภารกิจขับเคลื่อนธุรกิจต้นแบบ ตอบโจทย์ทิศทางพัฒนาประเทศไทย-เปลี่ยนผ่านสู่โลกที่ยั่งยืน

ปัจจุบันองค์กรภาคธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืนในอนาคต

Read more

TBCSD รวมพลังความร่วมมือ มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “ภาคธุรกิจไทย TBCSD : พลังความร่วมมือ มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ สู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ สู่อนาคตที่ยั่งยืน” ณ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

Read more

ภาคธุรกิจไทย TBCSD เปิดเวทีระดมสมอง

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development : TBCSD) โดย นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) พร้อมด้วย ดร.วิจารย์ สิมาฉาย ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

Read more

TBCSD จัดงานประจำปี 2563 เพื่อรับฟังปาฐกถาพิเศษ และเผยวิสัยทัศน์ขององค์กรฯ

วานนี้ (8 ธันวาคม 2563) องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) ได้จัดงานประจำปี 2563 (Gala Dinner 2020) ของ TBCSD ขึ้น

Read more