DITP เปิดเวทีประชุมนานาชาติด้านการค้าระหว่างประเทศ “ดิจิทัลโลจิสติกส์ : คำตอบของอนาคต”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) ได้ดำเนินตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดให้กับภาคบริการ จึงจัดงานประชุมนานาชาติด้านการค้าระหว่างประเทศ “Symposium 2021” ภายใต้แนวคิดดิจิทัลโลจิสติกส์ : คำตอบของอนาคต ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2564 ถ่ายทอดสดในรูปแบบออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ ติดอาวุธให้ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งได้รับความสนใจอย่างท่วมท้น มียอดลงทะเบียนเข้าร่วมตลอด 2 วันกว่า 900 ราย ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ เมียนมา สิงคโปร์ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร

Read more about DITP เปิดเวทีประชุมนานาชาติด้านการค้าระหว่างประเทศ “ดิจิทัลโลจิสติกส์ : คำตอบของอนาคต”

“จุรินทร์” ดันผลไม้ส่งออกทะลุเป้า ล่าสุดผล MOP ผลไม้ 3 ภาคอีก 2,394 ล้านบาท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวิทยากร มณีเนตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และนายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นสักขีพยานในพิธีประกาศความตกลงซื้อขายผลไม้เพื่อการส่งออก (Memorandum of Purchasing : MOP) ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Read more about “จุรินทร์” ดันผลไม้ส่งออกทะลุเป้า ล่าสุดผล MOP ผลไม้ 3 ภาคอีก 2,394 ล้านบาท