วช. หนุนสร้าง “เกมเดอะเวิร์ส” ส่งออกความเป็นไทยสู่ตลาดโลก

ม.ศิลปากร ผนึกอุตสาหกรรมเกม เดินหน้าบูรณาการเทคโนฯ พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ พัฒนาเกมเดอะเวิร์ส ส่งออกความเป็นไทยสู่ตลาดโลก สร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมฯ พร้อมพัฒนาบัณฑิตเรียนรู้กระบวนการทำงานจริงกับมืออาชีพ ล่าสุดได้พัฒนาเกมเดอะเวิร์ส (THE VERSE) ที่สอดแทรกความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวรรณคดีไทยในรูปแบบเกมสําหรับคนยุคดิจิทัล ซึ่งจัดทำขึ้นโดย “ธัชชา” ภายใต้โครงการวิจัย อว. พารู้ พารัก รากเหง้าแผ่นดินไทย โครงการจัดทำชุดสารคดี เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อปวงชนชาวไทยสนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร  Read more about วช. หนุนสร้าง “เกมเดอะเวิร์ส” ส่งออกความเป็นไทยสู่ตลาดโลก