Dow หนุน ‘ลด โลก เลอะ’

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมสนับสนุนสามล้อไฟฟ้า “ลด โลก เลอะ” วิ่งรับบริจาคพลาสติกใช้แล้ว เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและนำพลาสติกใช้แล้วมาหมุนเวียนสร้างประโยชน์ โดยร่วมมือกับเทศบาลเมืองบ้านฉาง นำร่องรณรงค์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง จ.ระยอง ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา

Read more about Dow หนุน ‘ลด โลก เลอะ’