THAC ชวนฟังสัมมนา นิยามและความสำคัญของสัญญาอนุญาโตตุลาการ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังสัมมนาของ YTHAC ในหัวข้อ “นิยามและความสำคัญของสัญญาอนุญาโตตุลาการ” งานที่จะทำให้คุณรู้ลึก รู้จริง เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ สัญญาอนุญาโตตุลาการ และเทคนิคควรรู้ก่อนร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการ

Read more about THAC ชวนฟังสัมมนา นิยามและความสำคัญของสัญญาอนุญาโตตุลาการ