TikTok จับมือ สสส. รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ COVID-19 ระลอกใหม่

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ได้กลับมาสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันของผู้คน โดยสิ่งที่ทุกคนควรตระหนักและให้ความสำคัญ คือ การเพิ่มความระมัดระวัง ใส่ใจดูแลสุขภาพ และป้องกันตัวเองให้มากขึ้น รวมถึงการติดตามข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่ถูกต้องจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะในเรื่องของวิธีการป้องกันและดูแลตัวเอง 

Read more about TikTok จับมือ สสส. รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ COVID-19 ระลอกใหม่