พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดกิจกรรม “เล่าเรื่องศิลปะ ผ่านเส้นทางเสด็จเยือนชวาของพระปิยมหาราช”

เพื่อระลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในการเสด็จเยือนชวาอย่างเป็นทางการ เมื่อพุทธศักราช 2413 พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดกิจกรรม “เล่าเรื่องศิลปะ ผ่านเส้นทางเสด็จเยือนชวาของพระปิยมหาราช” 

ชวนผู้สนใจเรียนรู้เรื่องราวศิลปะ ผ่านเส้นทางเสด็จเยือนชวาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้ง 3 ครั้ง กับ รศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้มีความชำนาญด้านศิลปะ ด้านประวัติศาสตร์อินเดียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ดำเนินรายการโดย ศาสตรัตน์ มัดดิน ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนคนละ 150 บาท รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน ผู้สนใจร่วมงานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางโทร. 0-2225-9420, 0-2225-9430 ต่อ 0 หรือ 245 ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. และข้อความทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/qsmtthailand 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *