กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมกับ โครงการคืนคุณแผ่นดิน จัดอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ

วันที่ 18 ก.พ.64 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมกับ โครงการคืนคุณแผ่นดิน จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล “ปลูกฝังพลังความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์” โดยมี พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน มีการบรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทยและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย นายกองโท ธารณา คชเสนี และ คุณน้ำเพ็ชร คชเสนีสัตยารักษ์  

ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจสันติบาล มอบโล่เกียรติคุณให้กับ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ร่วมให้การสนับสนุนและเป็นวิทยากรให้แก่ โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และแผ่นดินเกิด ภายใต้โครงการคืนคุณแผ่นดิน และตั้งมั่นการทำคุณงามความดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

วัตถุประสงค์ของการจัดงานอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจโครงการปลูกฝังการสร้าง จิตสำนึกรัก สถาบันพระมหากษัตริย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้จัดอบรมปลูกฝังความรักชาติและสถาบันตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2554 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเยาวชน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

สำหรับในปีงบประมาณ 2564 นี้กองบัญชาการตำรวจสันติบาลให้จัดการอบรมโครงการให้กับประชาชน และได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาชน นักเรียนนักศึกษาจำนวน 250 คน กองบัญชาการตำรวจสันนิบาตเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการดำเนินการโครงการสร้างจิตสำนึก หรือต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนมาก มีความจงรักภักดีอย่างมั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ก็ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากโดยเฉพาะเยาวชนที่กำลังเข้าสู่วัยทำงาน เสพสื่อสังคมออนไลน์ที่เผยแพร่ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือยังไม่ซาบซึ้งถึงพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงกระทำเพื่อปวงชนชาวไทย และเพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาลมีความรู้วิทยาการสมัยใหม่ในการให้การอบรมกับประชาชน นักเรียนนักศึกษาผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลจึงได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ

ด้านคุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ได้รับเกียรติกล่าวกับผู้เข้าฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล 145 นาย ว่า “ขอบคุณผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล โครงการที่เกิดขึ้นเป็นโครงการที่ดีมาก จะมีการอบรมและให้ความรู้ต่อเนื่องในภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย เป็นการใช้โซเชียลควบคู่ด้วย เป็นการใช้ออนไลน์ถือว่าครบวงจรถ้าหน่วยงานทุกหน่วยดำเนินการเช่นนี้ทั้งหมดเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ประวัติศาสตร์ชาติไทย หรือแม้แต่ความเป็นไทยของเรา ในความถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีงามหรือเป็นสิ่งที่เหมาะสมเหมาะควรได้รับการกล่าวขานและทำความเข้าใจในข้อเท็จจริง ในภาพในวิดีโอวีดีทัศน์ ก็ต้องขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล เป็นคนขับเคลื่อนด้วยความตั้งใจในสิ่งนี้ก็จะเกิดผลอันยิ่งใหญ่ต่อสังคม

“โครงการคืนคุณแผ่นดินได้ดำเนินโครงการร่วมกับตำรวจนครบาลอยู่แล้ว เกี่ยวกับเรื่องแอพพลิเคชั่น M-help me ด้านการจราจร แต่วันนี้ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเหตุและผลเรื่องความเข้าใจ เรื่องข้อเท็จจริง ดังนั้นแล้วสิ่งสำคัญถ้ามีข้อเท็จจริง เราก็จะมีความชัดเจน ผมในฐานะอาจารย์จิตอาสาสอนเรื่องโซเชียลและเป็นผู้บรรยาย พร้อมกับเป็นประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน และเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ตลอด ขอบคุณประชาชนทุกคนและหน่วยงานข้าราชการ โดยเฉพาะหน่วยงานกรมตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจสันนิบาล ซึ่งผู้บัญชาการมีความตั้งใจมุ่งมั่นอย่างยิ่ง ฉะนั้นแล้วคงสำเร็จ 100% เพราะว่าความตั้งใจสูง
โดยการบรรยายวันนี้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยเกี่ยวกับโซเชียล และพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 10 และประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริง”

ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า จิตอาสาของรัชกาลที่ 10 ประชาชนคงเห็นเป็นประจักษ์แจ้งแล้วว่าพระองค์ท่านได้พระราชทานสิ่งต่างๆ มากมาย ประชาชนก็อุทิศตนทำสาธารณะประโยชน์ทุกสิ่งอย่าง โดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆ ที่เรามาร่วมมือ วันนี้ประเทศไทยมีโควิด- 19 มีภัยหลายอย่างที่เกิดขึ้น ความยากจน ความลำบาก ก็คงช่วยกันในหลายภาคส่วน นี่เป็นภารกิจของคนไทยทุกคนไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ข้าราชการมีหน้าที่เฉพาะหน้าที่หลักอยู่แล้วแต่ถ้าแบ่งเบาหน้าที่ได้ โดยเฉพาะการเป็นจิตอาสาเพราะว่าสามารถทำนอกเวลาได้ สามารถปฏิบัติช่วยเหลือทางด้านสาธารณประโยชน์ได้  

ทั้งนี้ โครงการคืนคุณแผ่นดิน ทำสาธารณประโยชน์มากมาย ตอบแทนคุณแผ่นดิน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป อาทิ สืบทอดโครงการพระราชดำริ, แอพพลิเคชั่น M-Help Me” ป้องกัน ช่วยเหลือ สื่อสาร, โครงการบริจาคยา, โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง, โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้, อาสาสมัครจราจร(อส.จร.), กำลังพลอาสา ดูแลอนุสาวรีย์, โครงการหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน, โครงการเยาวชนคนสร้างชาติ, โครงการคนไอทีเพื่อพัฒนาชาติ, โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา, วิทยากรพิเศษบรรยายนักศึกษา, โครงการมีเพื่อนเป็นหมอ มีหมอเป็นเพื่อน, โครงการสหกิจชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้, โครงการนักรบเสื้อกาวน์, โครงการสหกรณ์เพื่อชาติ ฯลฯ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *