ร่วมสนุกกับ “QSMT Quiz: เที่ยวชวาไปกับผ้าบาติก”

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังเกาะชวาอย่างเป็นทางการถึง 3 ครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2413 พ.ศ. 2439 และ พ.ศ. 2444 เพื่อศึกษาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆเป็นแบบอย่างการปกครอง ธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ด้วยมุ่งหมายพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

ระหว่างการเสด็จฯ เยือนชวา พระองค์ได้ทอดพระเนตรการเขียนผ้าบาติกอันเป็นหัตถศิลป์ที่เลื่องชื่อและเป็นที่พอพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง จึงทรงซื้อผ้าบาติกกลับมาเป็นจำนวนมาก และมีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย รวมทั้งสิ้นกว่า 300 ผืน ผ้าบาติกเหล่านี้มีที่มาจากหลายเมืองในเกาะชวา รวมถึงเมืองที่พระองค์ไม่เคยเสด็จเยือน โดยจัดแสดงอยู่ในนิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา” ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

เพื่อสอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ ในระหว่างการปิดเข้าชมตามประกาศสำนักพระราชวังจนถึง ๓๑ มกราคมนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จึงจัดกิจกรรมออนไลน์ “QSMT Quiz: เที่ยวชวาไป  กับผ้าบาติก” ขึ้น เพื่อให้ผู้สนใจได้ร่วมสนุกไปกับการค้นคว้าหาคำตอบ ราวกับได้ท่องเที่ยวไปในเมืองสำคัญต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่มาของผ้าบาติกทรงสะสมและวัตถุที่เกี่ยวเนื่องในนิทรรศการ

โดยร่วมสนุกได้ง่าย ๆ ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคมนี้ ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊ก www.facebook.com/qsmtthailand และอินสตาแกรม @queensirikitmuseumoftextiles พร้อมลุ้นรับบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ มูลค่า 150 บาท จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ (บัตรสิ้นอายุ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) จำกัดสิทธิ์ของรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้นตลอดกิจกรรม โดยตัดสินจากผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องและเร็วที่สุดในแต่ละรอบการแข่งขัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *