ก.พ.ร. จัดงาน My Better Country Hackathon ครั้งที่ 6

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมมือกับ Young Good Governance และ Hackathon Thailand จัดงาน My Better Country Hackathon ครั้งที่ 6 : Open Government Data Visualization สื่อสารข้อมูลภาครัฐอย่างสร้างสรรค์ และได้ให้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ได้มาเรียนรู้และฝึกการลงมือทำกิจกรรมเวิร์กช็อป เปิดประเด็นความคิด การปรับใช้ข้อมูลที่มีอยู่จากภาครัฐให้เกิดประโยชน์ จนกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายมากที่สุด

งาน My Better Country Hackathon  ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ในปีนี้สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดงาน Hackathon มาแล้ว 3 ครั้งด้วยกัน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จึงจัดงานเป็น 2 รูปแบบ โดยครั้งที่ 4-5 เปิดให้ระดมความคิดกันในหัวข้อ Post COVID-19 และ e-Governance Service จะเป็นการจัดงานแบบไลฟ์สดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และครั้งที่ 6 ล่าสุดนั้นกับหัวข้อ Open Government Data Visualization สื่อสารข้อมูลภาครัฐอย่างสร้างสรรค์ เป็นงานในรูปแบบออฟไลน์

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า “จุดประสงค์ของการจัดงาน My Better Country Hackathon สำนักงาน ก.พ.ร. มุ่งเน้นที่จะทำให้เกิดการพัฒนาบริการของภาครัฐ โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะดี ๆ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ผ่านมานั้น ระบบราชการยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร เพราะเหตุนี้เราจึงเชื่อว่า ในวันนี้ที่เราได้รับฟังข้อเสนอแนะ ไอเดียดี ๆ ผ่านผลงานที่ได้นำเสนอจะถูกนำไปสู่การพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างเป็นประโยชน์ที่สุด เพื่อให้ตอบโจทย์ ตรงจุด ไม่ใช่เพื่อใคร แต่เป็นการพัฒนาเพื่อประเทศชาติของเรา เพราะเราเชื่อในเสียงของประชาชน” 

สำหรับงาน My Better Country Hackathon ครั้งที่ 6 : Open Government Data Visualization จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสยาม แอท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหาร สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นประธานในพิธี และผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานพัฒนาระบบดิจิทัลร่วมให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายสาขา เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้าน Data Visualization ทักษะการออกแบบและนำเสนอโซลูชั่นด้านการสื่อสารข้อมูลที่ถูกนำไปต่อยอดร่วมกับหน่วยงานรัฐ เพื่อพัฒนาระบบราชการ ผ่าน 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ ข้อมูลด้านการเกษตร ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านสังคม ข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่มีความสำคัญต่อประชาชน รวมไปถึงการพัฒนาข้อมูลของภาครัฐให้เข้าถึงประชาขนได้มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย Open Government Partnership ระดับประเทศ

กว่า 7 ชั่วโมง กับ 8 ข้อเสนอในการสื่อสารข้อมูลภาครัฐในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์

1. ข้อมูลความเหลื่อมล้ำของระบบการศึกษาจากตัวเลขการกระจายตัวของครูทั่วประเทศ

2. การจัดอันดับ รายได้และรายจ่าย เพื่อวางแผนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

3. ข้อมูลจำนวนของนักโทษ เพื่อใช้ประกอบการพัฒนา application ในการหางานให้กับนักโทษที่พ้นโทษ

4. การนำเสนอข้อมูลสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย เป็นข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ที่จะช่วยให้ประชาชนตระหนักในการดูแลสุขภาพ

5. ข้อมูลผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการเพาะปลูกของประเทศ

6. การวิเคราะห์ปัจจัยความยากจนจากรายได้ รายจ่าย และการออม

7. ข้อมูลการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดที่มีค่าแรงต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ

8. รายได้ที่เพิ่มขึ้นของคนจนทำให้คนจนจนน้อยลงจริงหรือไม่

สำนักงาน ก.พ.ร. ส่งเสริมระบบราชการให้เปิดกว้าง เพื่อให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังของคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอไอเดียใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวสำหรับกิจกรรมครั้งต่อไปได้ที่ www.opengovernment.go.th และ Facebook : Opengovthailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *