“สธ.” เปิดงาน “อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2020” สร้างเครือข่ายวิชาการ – นวัตกรรมนานาชาติ

ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงาน “อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2020” งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงวัยครบวงจรครั้งที่ 5 เผยเป็นเวทีสร้างเครือข่ายวิชาการ และนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัยระดับนานาชาติ ผลักดันไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และประเทศต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุของอาเซียน ด้านผู้จัดงานชี้ตลาดผู้สูงอายุยังสดใสในระยะยาวมีมูลค่ากว่า 107,000 ล้านบาทต่อปี ดึงนวัตกรรมสุดล้ำและสินค้าบริการสำหรับผู้สูงวัยจัดแสดงกว่า 100 บูธ มั่นใจเงินสะพัดในงานกว่า 500 ล้านบาท

นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการเปิดงานอินเตอร์แคร์เอเชีย 2020 (InterCare Asia 2020) ว่า ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีสถิติของประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวนมากกว่า 12 ล้านคน หรือราว 18% ของจำนวนประชากรทั้งหมด และจะเพิ่มเป็น 20% ในปี 2564 ซึ่งถือว่าไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว รัฐบาลเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้กำหนดให้ “สังคมสูงอายุ” เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสังคมไทยเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” และให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกำหนดแนวทาง และเป้าหมาย เพื่อสร้างความตระหนักในกลุ่มวัยทำงานถึงความสำคัญของการเตรียมตนเองสู่การเป็นผู้สูงอายุที่สามารถดูแลตนเองดำรงชีวิตประจำวัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสร้างทัศนคติของคนในสังคมให้มองผู้สูงอายุว่าเป็นผู้มีศักยภาพ ซึ่งการจัดงานอินเตอร์แคร์เอเชีย 2020 ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทุกภาคส่วนสามารถรับมือกับสังคมผู้สูงอายุได้ในอนาคต ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และพัฒนาองค์ความรู้สู่การบริการประชาชนได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข ยังมีเป้าหมายที่จะยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และนวัตกรรมผู้สูงอายุของอาเซียน โดยได้ริเริ่มผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันก่อตั้ง ASEAN Centrefor Active Ageing and Innovation (ACAI) ขึ้นซึ่งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนงานวิจัย ส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างฐานข้อมูลด้านการแพทย์ของอาเซียน ที่จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายและเป็นแนวทางที่จะพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก

“สำหรับ งานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2020 นี้ กระทรวงมองเห็นถึงศักยภาพที่จะสามารถเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นการสร้างการรับรู้บทบาทของไทย ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมในการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์อย่างเป็นรูปธรรมได้ในอนาคต โดยภายในงานทางสถาบันเวชศาสตร์ฯ ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สวทช. จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ เช่น พูดคุยถึงทิศทางนวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน” ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุขกล่าว

ด้านนายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของไทยที่จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงถือได้ว่าผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและมีความต้องการครอบคลุมอยู่ในหลายธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการต่างเริ่มให้ความสำคัญกับตลาดผู้สูงอายุมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการในระยะยาว ส่งผลให้ที่ผ่านมามูลค่าตลาดในกลุ่มผู้สูงอายุนั้นสูงถึง 107,000 ล้านบาทต่อปี ผู้จัดงานจึงได้จัดงานอินเตอร์แคร์เอเชีย 2020 (InterCare Asia 2020) งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงวัยครบวงจรครั้งที่ 5 ขึ้น โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2563 ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ภายในงานได้รวบรวมสินค้าบริการด้านผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยตลอดระยะเวลาการจัดงานคาดว่าจะมีเงินสะพัดภายในงานและหลังจากงานทั้งสิ้น 500 ล้านบาท

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ โปรแกรมตรวจสุขภาพฟรีจากโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และโรงพยาบาลซีจีเอช, การจัดแสดงสินค้ากลุ่ม Smart Lifefor Elderly People นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น การเปิดตัวหุ่นยนต์ Dinsow AI Nose นวัตกรรมคัดกรองมะเร็งด้วยลมหายใจรายแรกของโลก ที่มีความแม่นยำ 93% ในการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปอด ผลิตโดยฝีมือคนไทยจาก บริษัท CT Asia Robotics และน้อง Genie หุ่นยนต์จาก TA ROBOT มาสาธิตการใช้งานที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ

อุปกรณ์ Smart Home เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกสบายภายในบ้านจาก Hafele ที่จำลองการออกแบบห้องน้ำเหมาะกับผู้สูงวัย มีการใช้เทคโนโลยีประตูห้องน้ำสำหรับผู้ใช้ Wheel Chair มือจับประตูยับยั้งแบคทีเรีย อุปกรณ์ช่วยพยุงหลากหลายรูปแบบ เฟอร์นิเจอร์ที่ตอบโจทย์ผู้สูงวัย สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และกิจกรรมจาก OPPY Club

คอร์สการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ เช่น การใช้ YouTube โซเชียลมีเดีย พร้อมทั้งได้นำสินค้าเพื่อผู้สูงอายุที่หลากหลายมาจัดแสดงด้วย เช่น อาหารนุ่มสูตรพิเศษจาก SOFT spoon เตียงสำหรับผู้ป่วยหรือมีปัญหาแผลกดทับจาก APEX ไข่ขาวต้มพร้อมทานแบบแท่ง Eighty Eight เป็นต้น

นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวในช่วงสถานการณ์ โควิด – 19 ทีเส็บได้มีแคมเปญ Re-Energizing Exhibition เป็นการส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าภายใต้ “New Norm” ด้วย technology tools program เช่น Virtual Meeting Space เพื่อเชื่อมโยงงานสู่โลกออนไลน์เเละสนับสนุนผู้ประกอบการด้วยเเพลตฟอร์มการจัดประชุมและแสดงสินค้าออนไลน์ สร้างประสบการณ์ในการเข้าถึงงานในรูปเเบบใหม่ผ่านทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งปี 2563 นี้ ทีเส็บได้นำนโยบายดังกล่าวมาส่งเสริมในงานแสดงสินค้าต่างๆ รวมถึงงาน InterCareAsia 2020 ที่ทีเส็บได้มีโอกาสร่วมสนับสนุนการจัดงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ทำให้การพัฒนาเเละยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยเป็นปัจจัยสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

ด้านนายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. กล่าวว่า InterCare Asia 2020 ถือเป็นเวทีสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถแสดงศักยภาพในการผลิตสินค้าเพื่อตอบรับตลาดผู้สูงอายุและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจจากการพบปะคู่ค้าใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในอนาคตได้เป็นอย่างดี ส.อ.ท.จึงได้สนับสนุนโดยการประชาสัมพันธ์การจัดงานไปยังสมาชิกที่มีมากกว่า 11,000 ราย และเชิญสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มอุตสาหกรรมเสริมอาหารมาจัดแสดงสินค้าภายใต้พาวิลเลี่ยมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ยังได้นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาจัดแสดง อาทิ รถตุ๊กตุ๊ก ไฟฟ้า “พันธ์” ที่ออกแบบให้พื้นรถต่ำสะดวกต่อการก้าวขึ้นลงของผู้สูงอายุ และยังสามารถปรับใช้รับส่งผู้สูงอายุที่ต้องใช้วีลแชร์ได้ เป็นต้น

สำหรับการจัดงาน InterCare Asia 2020 ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2563 ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่http://intercare-asia.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *