โครงการอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุจากศรีลังกา มอบรายได้ 34.1 ล้านบาท

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีปิดโครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา โดยได้รับเมตตาจาก เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ

โดยมี เอกอัครราชทูต อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย เลขานุการและกรรมการ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมศาสนา พร้อมด้วยองค์กรภาคี คณะกรรมการ และคณะเจ้าภาพเข้าร่วมรับสิ่งมงคลสักการะ ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร

พิธี อัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร มีหน่วยงานที่ร่วมกันสนับสนุนหลายภาคส่วน ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร มูลนิธิธรรมดี และองค์กรภาคีเครือข่าย 50 แห่ง  ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 700 ปี พระบรมเกศาธาตุจากศรีลังกาเยือนประเทศไทย ถือเป็นสิริมงคลแก่ชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังเป็นการฉลองวาระครบรอบ 266 ปี แห่งพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในประเทศศรีลังกาอีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา ได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 รวมเวลา 32 วัน มอบรายรับสุทธิ 34,171,970.02 บาท ให้มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของพระภิกษุสามเณร 2. อุปถัมภ์การศึกษาเยาวชนของชาติผู้ตั้งใจเรียนแต่ขัดสนทุนทรัพย์ 3. กองทุนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  

Leave a Reply

Your email address will not be published.