ททท. มอบตราสัญลักษณ์ SHA แก่สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินทางไปเป็นประธานในพิธีการมอบตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA ให้แก่ 10 ประเภท สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี ยกระดับการท่องเที่ยวรูปแบบ New Normal ให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ณ โรงแรม The Zign Hotel เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

โดยมี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายเสรี เจตสุคนธร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี ร่วมงานมอบตราตราสัญลักษณ์ SHA เพื่อเตรียมความพร้อมให้พัทยา จ.ชลบุรี กลับมาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง

สำหรับมาตรฐานด้านสุขอนามัยของมาตรฐาน SHA แบ่งเป็น 10 ประเภทกิจกรรม ได้แก่ ประเภทภัตตาคาร/ร้านอาหาร ประเภทโรงแรม/ที่พัก และสถานที่จัดประชุม ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว ประเภทยานพาหนะ ประเภทบริษัทนำเที่ยว ประเภทสุขภาพและความงาม ประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ประเภทกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทโรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม และประเภทร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่น ๆ

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA คือ ความตั้งใจของ ททท. ที่จะสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการหลังจากสถานการณ์โควิด-19 อยู่ในระดับที่ปลอดภัยสำหรับการเดินทาง ด้วยการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการบริการและด้านสุขอนามัยให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข นอกจากนี้ มาตรฐาน SHA จะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญมากขึ้น เป็น New Normal การท่องเที่ยววิถีใหม่ที่ไม่ใช่แค่มอบความสุข ประสบการณ์ที่ดีให้นักท่องเที่ยว แต่นักท่องเที่ยวจะต้องมาท่องเที่ยวอย่างมีความสุขและต้องกลับไปอย่างปลอดภัยด้วย”

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “SHA เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว ดังนั้น การตรวจสอบสถานประกอบการหรือกิจการที่ได้รับการอนุญาตให้เปิดบริการแล้ว การตรวจสอบ (Post Audit) จึงให้นักท่องเที่ยวหรือผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปผ่านระบบออนไลน์ที่ ททท. จัดทำขึ้น และสุ่มตรวจสถานประกอบการโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ททท. เป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์ โดยมีการระบุหมายเลขของตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ทั้งนี้ ททท. สามารถเพิกถอนตราสัญลักษณ์ SHA ได้ในกรณีผู้ประกอบการไม่สามารถรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน SHA”

นายรณกิจ เอกสิงห์ กล่าวว่า “จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา ถือเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายสามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม ดังนั้น หากแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มีการจัดมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ควบคู่ไปกับมาตรฐานการบริการที่ดี ย่อมสามารถสร้างความมั่นใจ และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ สถานประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวน 188 แห่งของจังหวัดชลบุรี แสดงให้เห็นว่าชลบุรี และเมืองพัทยามีการเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว และสร้างความปลอดภัยด้านสาธารณสุขให้แก่นักท่องเที่ยวทุกคน”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *