News And Events

เดอะมอลล์ กรุ๊ป รับรางวัล MICE Standards Day 2019

เอ็มซีซี ฮอลล์ (MCC HALL) เดอะมอลล์ บางกะปิ และ เดอะมอลล์ โคราช โดย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประเภทห้องประชุม และสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ พร้อมรับตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม และสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ (TCEB)

โดย นันทนา วิสุทธิ์ศรีมณีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป เอ็มซีซี ฮอลล์ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นตัวแทน เข้ารับตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) ประเภทห้องประชุม และสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ จาก นภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ โรงแรมสวิสโซเทล บางกอก รัชดา กรุงเทพฯ

เอ็มซีซี ฮอลล์ (MCC HALL) เดอะมอลล์ บางกะปิ และ เดอะมอลล์ โคราช ดำเนินงานด้านบริการจัดประชุม สัมมนา และกิจกรรมพิเศษ มากว่า 28 ปี ในระดับเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ ที่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง บนพื้นที่ 3,300 – 4,100 ตารางเมตร รองรับผู้เข้าชมงานได้กว่า 4,000 คน และได้รับการรับรองจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือ Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ก่อตั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากล มุ่งมั่นให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการศึกษาไมซ์แห่งอาเซียน และในภูมิภาคเอเชียด้วยมาตรฐานสากล มุ่งสู่ความเป็นผู้นำการจัดงานอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: