News And Events

KAPI ประกาศผลผู้ชนะผลงานสีเขียวแห่งปี Thailand Green Design Awards 2020

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KAPI) จัดพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้ชนะในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “Thailand Green Design Awards 2020” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยในปีนี้มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 17 ผลงาน จาก 173 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “ปัจจุบันรัฐบาลมุ่งเน้นส่งเสริมเศรษฐกิจบนฐานชีวภาพ (Bio Economy) การนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการเพิ่มคุณค่าหรือการประยุกต์ใช้งาน ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น ซึ่งเชื่อมโยมกับเศรษฐกิจหมุนเวียน การนำทรัพยากรที่ไปใช้แล้วกลับมาแปรรูปและนำกลับไปใช้อีกในอนาคต โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตใหม่ เพื่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และยังเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสีเขียว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประกวดนี้ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และสร้างนวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตอบรับกับสภาพสังคมปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

“ต้องขอแสดงความดีใจต่อผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภท ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมที่จะหาแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ และการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมต่อไป แม้บางผลงานอาจจะยังไม่ถูกใจตลาด มีราคาแพง ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ แต่ทุกสิ่งที่คิดค้นมานั้นล้วนมากจากนวัตกรรมและความรู้สึกที่เป็นเทรนด์ของโลก ในเรื่องของของการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และการคำนึงถึงผู้ที่เหมาะสมแต่ขาดโอกาส ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือผู้ที่มีปัญหาอยู่บ้าง ผู้สูงวัย ขอให้ทุกท่านช่วยกันต่อยอดในการนำแนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาเป็นสินค้าและนวัตกรรมไปในเชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับสินค้าไทย นวัตกรรมไทย ไปสู่การแข่งขันทางธุรกิจในเวทีโลกได้”

นายพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร และ นางสาวศิรพันธ์ วัฒนจินดา

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ประธานกรรมการ การประกวด TGDA2020 กล่าวว่า “ผมเป็นส่วนหนึ่งของโลก ผมก็อยากทำทุกอย่างให้โลกนี้สวยงาม ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายจากการเก็บขยะมาออกแบบ หรือทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรักษ์โลก คิดแบบนี้แล้ว ผมตื่นมายิ้มได้ทุกวัน ผมก็คิดว่าผู้ที่เข้ามาประกวด Thailand Green Design Awards ก็มีแนวคิดนี้เช่นกัน คณะกรรมการและผู้จัดการประกวดหวังว่าเวที TGDA นี้จะมีส่วนช่วยสื่อสารผลงานเหล่านี้สู่สังคมวงกว้างครับ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นและผลักดันให้คนในสังคมหันมาให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต

“และปีนี้เราก็ได้เห็นผู้ส่งผลงานที่พยายามแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ามาประกวด กว่า 173 ผลงาน จากผู้ประกอบการและนักศึกษาทั่วประเทศ และมีเพียง 17 ผลงาน ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตรงกับวัตถุประสงค์ของการประกวด ซึ่งน่าดีใจที่ยังมีกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการออกแบบ หรือทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรักษ์โลกเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ทางคณะจัดการประกวดฯ ยังได้ทำการมอบรางวัลพิเศษเยาวชนไทยหัวใจสีเขียว The Best of The Best Young “TGDA2020” ได้แก่ นายธรรมนูญ รุจิญาติ และ นายรัตนพงค์ แก้วนรา จากผลงาน “เตาปิ้งย่างลดควันระบบป้องกันการไหม้ด้วยน้ำประหยัดพลังงาน” โดยนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ได้ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมที่สร้างขึ้นได้ง่ายและราคาไม่แพง เป็นเตาปิ้งย่างประหยัดพลังงานช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการเกิดควัน หมูปิ้งมีสีสวย อร่อย นอกจากจะมีความสะดวกแก่การปิ้งย่าง ยังปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ปัจจุบันเตาปิ้งย่างนี้ได้ขยายผลเชิงพาณิชย์นำไปใช้ที่ชุมชนบ้านโพธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

ผู้ชนะจากผลงานเตาปิ้งย่างลดควันระบบป้องกันการไหม้ด้วยน้ำประหยัดพลังงาน

ด้านทูต TGDA เชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ กล่าวว่า “ปีนี้ เป็นปีที่ 2 แล้วที่ได้ร่วมอยู่ในคณะกรรมการตัดสิน เชอรี่ตื่นตาทุกครั้งที่ได้เห็นทุกผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ขอบคุณทุกท่านที่สนใจและร่วมส่งผลงานเข้ามาอย่างมากมาย ทุกผลงานล้วนแล้วแต่มีไอเดียเพื่อโลกของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากที่ทุกคนมามีส่วนร่วมในการสร้างโลกสีเขียวที่ยั่งยืนไปด้วยกัน”

รางวัล Popular Vote ผลงานกล่องข้าวน้อยฆ่าขยะอินทรีย์

การประกวด Thailand Green Design Awards 2020 ในปีนี้ ได้มีการมอบรางวัลเกียรติยศ (Honorary Awards) ประเภทผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนทางสังคม (Social Contribution) ให้แก่บุคคล กลุ่มคน หน่วยงาน องค์กร ผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างจุดเปลี่ยน หรือปฏิบัติงานที่คำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม จุดประกายสังคมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้เกิดการใช้ชีวิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โลก และการใช้ชีวิตในสังคมอย่างเท่าเทียม การจุดประกายทางความคิด การสรรค์สร้างโครงการ ผลงาน หรือเทรนด์ ที่ส่งผลต่อสังคมในวงกว้าง

ปู่กาจ จิรธนาวุฒิ

โดยประเภทบุคคล มอบให้แก่ ปู่สงัด อินมะตูม คนปลูกต้นไม้แห่งพรหมพิราม, ปู่กาจ จิรธนาวุฒิ ผู้สูงวัยที่ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนด้วยการปลูกต้นไม้นานาชนิด, นายวิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จ.กาญจบุรี, นายพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร และ นางสาวศิรพันธ์ วัฒนจินดา คู่รักดาราสายกรีน, ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม และ ประเภทองค์กร ให้แก่ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา (EEC), รักษ์ไม้ใหญ่ วิสาหกิจเพื่อสังคม (Big Trees), บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) และ รายการทุ่งแสงตะวัน

ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: