Sports+Education

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี จัดกิจกรรม “การแข่งขันปรุงอาหารและแกะสลักระดับนานาชาติ ประจำปี 2563”

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ร่วมกับ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดกิจกรรม “การแข่งขันปรุงอาหารและแกะสลักระดับนานาชาติ ประจำปี 2563” หรือ Wandee International Culinary Competition (WICC 2020) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยต้องการส่งเสริม และสร้างโอกาส ให้เยาวชนไทย ที่รักการทำอาหาร ได้มาพัฒนาทักษะการปรุงอาหาร ตลอดจนงานแกะสลักให้ได้มาตรฐานสากล

อีกทั้งยังต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน ให้มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านอาหารประเภทต่างๆ เทคนิคที่ผ่านการฝึกฝน และงานฝีมือที่ละเอียด แบ่งปันประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อต่อยอดทักษะของเยาวชนให้ก้าวไกลสู่นานาชาติ

กิจกรรมการแข่งขันแบ่งเป็น 6 ประเภทดังนี้

(1) อาหารไทยชาววัง

(2) อาหารอาเซียนร่วมสมัย

(3) อาหารริมทางพร้อมบรรจุภัณฑ์

(4) แกะสลักผักผลไม้แบบฟรีสไตล์

(5) อาหารตะวันออกผสมผสานอาหารตะวันตกแบบฟรีสไตล์

และ (6) การแข่งขันทำซูชิ

ซึ่งกิจกรรม WICC 2020 ยังได้รับเกียรติจากเชฟระดับโลก จากสมาคมเชฟแห่งประเทศ สมาคม BLACK HAT CHEF ของโลก สมาคม Australian International Technical Chef และ Executive Chefs ทั้งจาก ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ เยอรมัน ฝรั่งเศส สก๊อตแลนด์ ไต้หวัน มาเลเซีย เกาหลีใต้ และเชฟแนวหน้าของไทย จำนวน 17 ท่าน มาร่วมเป็นสักขีพยาน และตัดสินคุณภาพของการแข่งอาหารและงานแกะสลัก

ดร. วิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี เปิดเผยว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ก่อตั้งโดยอาจารย์วันดี ณ สงขลา ในปี 2556 เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา ทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง สำหรับหลักสูตรประเทศไทย และประเทศออสเตรเลีย Western Commercial Cookery Certificate 3 สำหรับอาชีพเชฟอาหารตะวันตก วิทยาลัยของเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพด้านอาหาร ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารของโลกโดยรวม จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันปรุงอาหารและแกะสลักระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ ในประเทศไทย และต่างประเทศ”

กิจกรรม WICC 2020 ในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นสำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมหาวิทยาลัย อายุ 16-25 ปี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการแข่งขัน เปรียบเหมือนเวทีการแข่งขัน คือห้องเรียนปฏิบัติที่มีความตื่นเต้นและกดดันมากขึ้น ประโยชน์ที่เด็กได้รับคือการพัฒนาตนเอง โดยนำความรู้มาปฏิบัติ โดยมีเกณฑ์การตัดสินที่มีมาตรฐานสูงระดับโลก การฝึกซ้อม เพื่อให้ส่งผลที่ดีในการแข่งขัน สร้างวินัยการทำงานที่เป็นระเบียบ ตระหนักถึงหลักสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในการทำงาน

กิจกรรมนี้ยังรวมไปถึงการส่งเสริมทักษะอาชีพอาหาร และสร้างบุคลากรด้านอาหารให้พร้อมและเพียงพอกับความต้องการของโลกอย่างแท้จริง โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจาก กว่า 35 สถาบัน จำนวนผู้เข้าแข่งขัน 130 คน ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ได้แก่ เกาหลี มาเลเซีย ไต้หวัน และออสเตรเลีย

ผลการแข่งขัน มีดังนี้

1. แกะสลักผักผลไม้แบบฟรีสไตล์ นายภูสมิง ชื่นบาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2. การแข่งขันทำซูชิ นางสาวประกายกาญจน์ เพชรมณีล้ำค่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

3. อาหารริมทางพร้อมบรรจุภัณฑ์ Miss Lee Yoonseo Seoul Design High School (Korea)

4. อาหารไทยชาววัง นางสาวภัทรพร อินดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

5. อาหารอาเซียนร่วมสมัย นางสาวกมลชนก ขำพร้อม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

6. อาหารตะวันออกผสมผสานอาหารตะวันตกแบบฟรีสไตล์ ประเภททีมจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกอบด้วย (1) นางสาวชนาธินาถ เกษมพันธ์ (2) นายศุภณัฐ ขันคำหมุด และ (3) นางสาวณัฐกมลณิกา เกยแก้ว

**รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี** ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: