Gossip

“มาร์ซัน” คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562

นายภัทรวิน จงวิศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทรางวัลอุตสาหกรรมศักยภาพ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดยบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งมอบเรือตรวจการณ์ เรือรบ เรือช่วยรบ และเรือปฎิบัติภารกิจพิเศษอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นจำนวนกว่า 319 ลำ

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการออกแบบและสร้างเรืออย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบเรือที่มีคุณภาพ และทำให้อุตสาหกรรมต่อเรือของคนไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.