IT+Technology

สพภ. เปิดตัว “Line BOT นวัตกรรมใหม่ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและด้านความหลากหลายทางชีวภาพ”

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. (BEDO) ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานเปิดตัว Line BOT นวัตกรรมใหม่ของยุคเทคโนโลยี 4.0 “Line BOT” เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและด้านความหลากหลายทางชีวภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้อง Grand Hall 2 โรงแรม รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรรองรับการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดการบริหารจัดการการนำทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสให้แก่ประชาชน โดยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีระบบและยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนางานวิจัยและการรวบรวมองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน สพภ. ได้ขับเคลื่อนการทำงานด้านทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ควบคู่กับการบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบของระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในปัจจุบันข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆ มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย ซึ่งในทางกฎหมาย ข้อมูลที่มีส่วนใหญ่ยังเป็นการยากที่จะยืนยันว่าทรัพยากรชีวภาพดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของประเทศไทย

สพภ.จึงมีแนวคิดและต้องมีการสร้างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องฐานข้อมูลที่เป็นระบบ ง่ายต่อการเข้าถึง การสืบค้น ณ จุดเดียว ความพร้อมในเรื่องการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์ หรือตัวตนของทรัพยากร และความพร้อมในเรื่องกฎหมาย กําหนด กฎเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับทรัพยากร โดยมี 2 นวัตกรรม ที่น่าสนใจดังนี้

– นวัตกรรมที่ 1 สพภ. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล THAIBIODIVERSITY ขึ้นมา โดยเป็นศูนย์กลางการบริการข้อมูลที่รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และรองรับการเข้าถึง การติดตามและการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพสําหรับผู้ใช้งานทุกภาคส่วน

– นวัตกรรมที่ 2 LINE BOT On Mobile สพภ. นอกจากระบบฐานข้อมูล THAIBIODIVERSITY ที่สามารถดูฐานข้อมูลได้จากคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ เท่านั้น แต่เรายังมีการพัฒนาอีกหนึ่งนวัตกรรมเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตอบสนองการค้นหาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีความถูกต้อง ชัดเจนของข้อมูล ซึ่งที่เรียกกันว่า LINE BOT การทํางานของ LINE BOT เป็นการเชื่อมโยงข้อมูล THAI-BIODIVERSITY (ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ) โดยตรง จากการเขียนฟังก์ชั่นของ API (Application Pro-gramming Interface) เพิ่มเติม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วสําหรับการค้นข้อมูลจากมือถือ ดังรูปแบบของ LINE BOT

เพียงรู้จัก Application Line ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อให้บุคคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมงาน ที่มีความสนใจในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และทางเศรษฐกิจ ได้นำเครื่องมือที่ทาง สพภ. จัดทำขึ้นไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: