News And Events

กระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2562

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว ที่ทรงจัดระเบียบการปกครองท้องที่ ในระดับตำบลหมู่บ้านขึ้นใหม่ โดยให้ราษฎรทำการเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นครั้งแรกที่บ้านเกาะ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 และเพื่อเชิดชูเกียรติของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนมาตลอด 127 ปี

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตำแหน่งที่อยู่คู่กับระบอบการปกครอง และสังคมไทยมาอย่างยาวนานโดยมีภารกิจในด้านการปกครองท้องที่ การรักษาความสงบเรียบร้อย การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การอำนวยความเป็นธรรม การนำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการบูรณาการความร่วมมือจากของทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

รูปแบบของงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของการพัฒนาประสิทธิภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

พร้อมกันนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ไปยังสื่อทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และยกย่องเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ที่ได้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละทุ่มเทความรู้ความสามารถในการทำงานอันจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

รับชมวิดีทัศน์และติดตามข่าวสารของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ทาง facebook #กำนันผู้ใหญ่บ้าน62

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: