Lifestyle+Travel

ปทุมธานี จัดงาน “ถนนสายวัฒนธรรมตลาดอิงน้ำสามโคก” ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดงาน “ถนนสายวัฒนธรรมตลาดอิงน้ำสามโคก” ณ ตลาดอิงน้ำสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562

งาน “ถนนสายวัฒนธรรมตลาดอิงน้ำสามโคก” จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสุดยอดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล อันประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ

ภายในงานยังมีการจัดแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากปัญญาท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี (งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล) อีกด้วย

สำหรับงาน “ถนนสายวัฒนธรรมตลาดอิงน้ำสามโคก” นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุง ที่จัดขึ้นทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-ต่างชาติ ที่มาเยือนจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน อาหารอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยอิทธิพลไทย รามัญ จีน มุสลิม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้รับอนุมัติงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้ดำเนินโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมสร้างรายได้แก่ท้องถิ่น

โดยการสนับสนุนให้มีการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล อันประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นตน นำมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มทางเลือกในการประกอบการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้กับชุมชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป

“จังหวัดปทุมธานี โดย ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ซึ่งวันนี้ท่านติดภารกิจสำคัญได้มอบหมายให้ผมมาดำเนินงานเปิดงานแทน ซึ่งจังหวัดปทุมธานีนั้นมีตลาดใหญ่ๆ ทุกขนาดเลยครับ เช่น ตลาดขนาด XL ก็คือตลาดค้าส่งอย่างตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง รวมทั้งมีตลาดขนาดกลางและขนาดเล็ก ตลอดจนตลาดเฉพาะด้านอย่างตลาดมอเตอร์ไซค์ ตลาดพูนทรัพย์ ฉะนั้นความที่มีศักยภาพในเรื่องนี้เราจึงนำมาเป็นยุทธศาสตร์จังหวัดในการสนับสนุนและส่งเสริมงานต่างๆ

“เรามีมหาวิทยาลัยจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย คือมีถึง 13 แห่ง และเราได้แลกเปลี่ยนนวัตกรรมกับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งขออนุญาตโชว์นิดหนึ่งว่า เสื้อที่ผมสวมใส่มาในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่น่าทึ่ง คือเป็นนวัตกรรมที่ทำมาจากเส้นใยของผักตบชวา อันเกิดจากความร่วมมือของจังหวัดปทุมธานีกับมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ภายในจังหวัด”

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เผยอีกว่า “จังหวัดปทุมธานีมีตลาดชุมชนดั้งเดิมที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเช่นเดียวกับตลาดอิงน้ำสามโคกอยู่หลายแห่ง ซึ่งสาเหตุที่เลือกตลาดอิงน้ำสามโคกเป็นที่สถานที่จัดงานถนนสายวัฒนธรรมแห่งแรกของปทุมธานีนั้น เพราะเล็งเห็นศักยภาพในการต่อยอดในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของที่นี่ เริ่มจากความสะดวกในการเดินทางซึ่งพี่น้องประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงสามารถเดินทางมาได้โดยสะดวก ต่อมาคือที่นี่มีสินค้าหลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นบ้าน อาหารโบราณซึ่งท่านอาจจะไม่เคยเห็นจากที่อื่น รวมถึงมีทัศนียภาพที่สวยงามของริมแม่น้ำเจ้าพระยา และยังสามารถจะเดินทางเชื่อมโยงจากที่นี่ไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงได้โดยสะดวก ถือว่ามาที่นี่ที่เดียวได้ครบทุกกิจกรรม ซึ่งเราได้ใช้ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นก่อนจะขยายผลไปยังสถานที่อื่นๆ ที่เราคิดว่ามีความเหมาะสมต่อไป”

นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศิลปะการแสดง การจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม จำนวน 8 ครั้ง และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และคู่มือผลิตภัณฑ์

สำหรับในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ณ ตลาดอิงน้ำสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน และนำเอาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล มาจัดแสดงและสาธิตภายในงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสื่อมวลชนและสาธารณชน

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดังกล่าว ผ่านการคัดเลือกจากการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยในทุกด้าน ทั้งการผลิต การออกแบบ และบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

สำหรับโครงการถนนสายวัฒนธรรม ตลาดอิงน้ำสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีสิ่งต่างๆ มากมายนำเสนอ ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน อาหารอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยอิทธิพลไทย รามัญ จีน มุสลิม ที่อยู่ร่วมกันภายในชุมชน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้ได้ชมกันด้วย เช่น อาคารที่ว่าการอำเภอสมัย ร.6 วัดบางเตย ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ อนุสาวรีย์สุนทรภู่

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมล่องเรือชมทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวริมน้ำคลองบางเตย ซึ่งในคลองบางเตยนี้ยังมีปลาเสือพ่นน้ำให้นักท่องเที่ยวได้ชมอีกด้วย พร้อมด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: