News And Events

พบกับของดีสกลนครในงาน “Smart Sakon Nakhon Asean Expo 2019”

จังหวัดสกลนคร คัดสรรของดีของเด็ดประจำจังหวัดมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน “Smart Sakon Nakhon Asean Expo 2019” ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 4-7 มิถุนายน 2562

นางสาวสิการย์ เฟื่องฟุ้ง (คนกลาง)

นางสาวสิการย์ เฟื่องฟุ้ง พาณิชย์จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า จังหวัดสกลนคร เป็นหนึ่งจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ โดยสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้คือการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ของสินค้าในท้องถิ่น ถึง 5 ชนิดสินค้า ได้แก่ 1) ผ้าย้อมครามธรรมชาติสกลนคร 2) ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี 3) หมากเม่าสกลนคร 4) น้ำหมากเม่าสกลนคร และ 5) เนื้อโคขุนโพนยางคำ

ซึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือ เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจงซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้นๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว เปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของท้องถิ่นที่บ่งถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า เมื่อสินค้าในชุมชนหรือในท้องถิ่นขึ้นทะเบียน GI จะเป็นประโยชน์ด้านการคุ้มครองสินค้า ซึ่งถือเป็นสิทธ์เฉพาะของชุมชนที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มมูลค่าของสินค้า ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายทางการตลาดชนิดหนึ่ง

โดยสินค้าที่ทำรายได้มากที่สุดในปี 2561 ที่ผ่านมา คือ เนื้อโคขุนโพนยางคำ ทำรายได้กว่า 800 ล้านบาท รองลงมาคือ ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร ทำรายได้ 300 ล้านบาท ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี ทำรายได้ไปกว่า 50 ล้านบาท และที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน คือ น้ำหมากเม่าสกลนคร ทำรายได้กว่า 40 ล้านบาท ทำให้สินค้าในท้องถิ่นที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา สามารถทำรายได้ให้แก่จังหวัดสกลนครได้มากถึงกว่าพันล้านบาทต่อปี

“การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า “SMART SAKON NAKHON ASEAN EXPO 2019” ได้เชิญผู้ประกอบการจากประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจ มาร่วมจำหน่ายภายในงาน ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระจายช่องทางการตลาดสินค้าของกลุ่มจังหวัดแล้ว ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพเมืองคู่มิตร เกิดพันธมิตรทางการค้า การลงทุนกับประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับสินค้าและบริการได้อย่างสม่ำเสมอ ในการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าในประเทศและต่างประเทศ

“นอกจากนี้ยังมีพัฒนาสินค้าโดยใช้นวัตกรรม ให้กับสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการด้านการค้าและการลงทุนในการใช้โอกาสของจังหวัดยิ่งขึ้น” นางสิการย์กล่าว

การพัฒนาช่องทางการตลาด การสร้างสัมพันธภาพเมืองคู่มิตร เกิดพันธมิตรทางการค้า การลงทุนในประเทศและในกลุ่มประเทศอินโดจีนที่มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน การบริหารจัดการสินค้าเกษตรกรรม/เกษตรแปรรูป อุตสหกรรมหัตถการ การท่องเที่ยวและบริการที่เชื่อมโยงตลาดจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการและพัฒนาสินค้าให้มีศักยภาพ มีมาตรฐานการผลิต การตลาด สู่สากล ให้มีขีดความสามารถในการปรับตัวและแข่งขันได้ในทุกระดับ ทั้งในประเทศ และกลุ่มอนุภูมิภาค รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นางสิการย์กล่าวเสริมว่า “การจัดงาน “SMART SAKON NAKHON ASEAN EXPO 2019” ได้มีการจัดการแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งครั้งที่ 1 จัด ณ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน ในวันที่ 29 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา และครั้งที่ 2 คือวันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะแห่งนี้ ภายในงานมีสินค้าของดีจังหวัดสกลนครต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผ้าย้อมคราม เอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนคร ผ้าไหมย้อมคราม นมสดจากสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี น้ำหมากเม่าสกลนคร และเครื่องประดับมากมาย และในครั้งสุดท้าย ซึ่งมีร้านค้ากว่า 100 รายมาออกร้านขายสินค้า ณ ศูนย์การค้า โรบินสัน สกลนคร จะมีไฮไลท์ของงานคือแฟชั่นโชว์ผ้าคราม ในวันที่ 4-8 กันยายน 2562 นี้ด้วย”

กิจกรรมที่มีในการจัดงาน ณ ศูนย์ราชการแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการขายสินค้านาทีทองราคาพิเศษให้กับผู้บริโภคแล้ว ผู้ที่ซื้อสินค้า สามารถแอดไลน์ไอดีของงาน เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามข่าวสารในการจำหน่ายสินค้าของดีจังหวัดสกลนครได้ในโอกาสต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.