Entertainment

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เปิดรับสมัครนักแสดงโขนรุ่นใหม่ วันนี้ถึง 5 มิ.ย.นี้

โอกาสสำคัญสำหรับเยาวชนผู้ที่มีใจรักการแสดงโขน ที่จะได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2562 เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “สืบมรรคา” ซึ่งจะเปิดการแสดงระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา จากวิทยาลัยนาฏศิลปและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศรวมถึงผู้สนใจทั่วไป ร่วมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักแสดงโขน เพื่อร่วมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2562 โดยจะจัดให้มีการคัดเลือก ณ อาคารหอประชุม สำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ในเดือนมิถุนายน 2562

ผู้สนใจสามารถสมัครทางไปรษณีย์ พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาให้เรียบร้อย 2 ฉบับ ภาพถ่ายสีเต็มตัวด้านหน้า ขนาด 5×7 นิ้ว 1 ใบ ภาพถ่ายสี-หน้าตรง 2 นิ้ว 1 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตา)

หนังสือรับรองความสามารถจากอาจารย์ผู้สอนนาฏศิลป์ไทย 1 ฉบับ และหนังสือรับรองสถานภาพ/ ความประพฤติจากสถานศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ฉบับ

โดยส่งเอกสารการสมัครมายัง กองงานความร่วมมือภายนอก สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือก ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก khon-Performance

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองงานความร่วมมือภายนอก สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โทร. 0-2787-6846-48 หรือดูรายละเอียดการสมัคร พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารการสมัครได้ที่ http://www.khonperformance.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.