News And Events

ก.มหาดไทย เปิดการคัดสรรสุดยอดสินค้า OTOP ระดับประเทศ

กระทรวงมหาดไทย จับมือ 6 หน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 400 คน เปิดการคัดสรรสุดยอดสินค้า OTOP ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 รวม 10 วัน ณ ตลาดต่อยอด เออีซี เทรด เซ็นเตอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภายในงาน มีสินค้าจาก 76 จังหวัด 19,909 ผลิตภัณฑ์ จะได้รับการจำแนกและรับรองคุณภาพมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ภาครัฐมีฐานข้อมูลในการพัฒนาสินค้า และผู้ประกอบการจะได้รับคำแนะนำดีๆ ในการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน พร้อมเข้าสู่การเป็นสากล

นายสมหวัง พ่วงบางโพ

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงมหาดไทย โดย กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการรับสมัครผลิตภัณฑ์ OTOP จากผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการลงทะเบียนในปี พ.ศ. 2557 – มีนาคม 2562 จากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการคัดสรรสุดยอดสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2562 โดยในระดับภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครและพิจารณาให้คะแนนในด้านผลิตภัณฑ์ ความเข้มแข็งของชุมชน การตลาด และความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (ส่วน ก และ ข) ในช่วงระหว่างวันที่ 10-17 พฤษภาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีความคึกคัก ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศเป็นอย่างดี

โดยมีผู้สมัครและผ่านการพิจารณาคัดสรรเบื้องต้นจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 19,909 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นกลุ่มอาหาร 5,151 ผลิตภัณฑ์, เครื่องดื่ม 820 ผลิตภัณฑ์, ผ้า และเครื่องแต่งกาย 6,865 ผลิตภัณฑ์, ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 5,368 ผลิตภัณฑ์, สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 1,705 ผลิตภัณฑ์

ซึ่งสินค้าทั้งหมดจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดสรรในระดับประเทศเพื่อให้คะแนนด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ส่วน ค) เป็นขั้นตอนสุดท้าย ก่อนที่จะมีการประกาศผลและมอบเกียรติบัตรว่าสินค้าแต่ละรายการอยู่ในระดับ 1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว หรือ 5 ดาว

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การคัดสรรในระดับประเทศปีนี้มีความยิ่งใหญ่ โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐาน เพราะกระทรวงมหาดไทย ได้มีการจับมือและผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานถึง 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุข

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์

อีกทั้งได้มีการระดมผู้เชี่ยวชาญในสินค้า OTOP แต่ละประเภท มากกว่า 400 คน มาร่วมเป็นกรรมการและพิจารณา เพื่อจำแนกและจัดระดับผลิตภัณฑ์ โดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 สำหรับกรณีผลิตภัณฑ์ที่ต้องทำการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการจะประกาศผลในวันที่ 25 มิถุนายน 2562

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 จะก่อให้ประโยชน์ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคสินค้า OTOP กล่าวคือ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จะมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้น

ส่วนผู้ประกอบการจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้าตลอดจนสินค้าจะได้รับการการันตีความมีคุณภาพและมาตรฐาน และในส่วนของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคสินค้า OTOP จะได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในสินค้า ส่งผลทำให้ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานราก และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรากำหนดนโยบายไว้ว่า คุณภาพ มาตรฐาน ก้าวสู่ความเป็นสากล เพราะเราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมีศักยภาพนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้เน้นการพัฒนาเนื้อหาของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทุกระดับ ถ้าแบ่งผู้ประกอบการโอทอปตั้งแต่ 1.0 ถึง 4.0 นั้น ใน 1.0 และ 2.0 เราไม่ได้ทอดทิ้งเลยนะครับ เราได้จัดให้มีการพัฒนากลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มเล็กๆ คล้ายคลีนิกที่ปฏิบัติการจริง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกระยาสารท กลุ่มข้าวแต๋น กลุ่มกาละแม หรือกลุ่มน้ำพริก เราได้ใช้สถาบันโอทอป อะคาเดมี่ ฝึกอบรมพวกเขา อย่างน้อยเริ่มต้นก็ให้มีความอร่อย และเรายังได้รับน้ำใจจากพี่น้องโอทอปที่ประสบความสำเร็จได้ช่วยกลับมาพัฒนาครับ

“ปีนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาตรฐาน มผช (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน) ไม่น้อยกว่า 10,000 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมากกว่าทุกปี และได้รับความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างดียิ่ง ส่วนในเรื่องการก้าวสู่ความเป็นสากลนั้น ในปีนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้จับมือร่วมกับพันธมิตรหลายหน่วย ที่ต้องเอ่ยนามเป็นอย่างแรกเลยคือ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด ที่ได้ดำเนินการร่วมกับ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี เราร่วมกันพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป และชุมชนท่องเที่ยวร่วมกัน

“นอกจากนี้เราได้รับความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ อย่าง ไอคอนสยาม จับมือกันทำเมืองสุขสยาม ที่มีสินค้าโอทอปของเราไปหมุนเวียนวางจำหน่ายใน 1 ปี จำนวน 3,000 ผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดบิซิเนสโมเดลใหม่ และทำให้ห้างสรรพสินค้าเริ่มเข้ามาหาโครงการพัฒนาชุมชน เราจับมือกับเซ็นทรัล ในเรื่องของการค้าขายผลิตภัณฑ์โอทอป ในห้างสรรพสินค้า 33 ห้างทั่วประเทศ เรายังนำผลิตภัณฑ์ขึ้นไปจำหน่ายบนเครื่องบิน จำนวน 853 ผลิตภัณฑ์ ใน 169 กลุ่มอีกด้วยครับ” นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ กล่าวปิดท้าย

ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจกระบวนการคัดสรร ที่มีความเป็นธรรม โปร่งใส มีมาตรฐาน และนิทรรศการแสดงผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ใน 19 ปีที่ผ่านมา สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตามวันที่กำหนดในข้างต้น ณ ตลาดต่อยอด เออีซี เทรด เซ็นเตอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.