News And Events

พิพิธภัณฑ์เกษตรจัดมหกรรมใหญ่ “ภูมิพลังแผ่นดิน” เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ด้านการจัดการทรัพยากรดิน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้จัดแถลงข่าวงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” และงาน “วันดินโลก”

พร้อมทั้งการลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) โดย นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดย นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนในการส่งเสริมความร่วมมือและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า เพื่อการส่งเสริมความร่วมมือและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้เตรียมจัดงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” และวันดินโลก ขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2561

ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการพิเศษเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาดิน การปรับปรุงบำรุงดินให้มีความสมบูรณ์ การจัดการทรัพยากรดินเพื่อความมั่นคงทางอาหาร จนประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของนักปฐพีวิทยาทั่วโลก

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ จึงผลักดันให้มีการจัดตั้ง “วันดินโลก” (World Soil Day) โดยกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก

นอกจากการจัดแสดงในเรื่องดังกล่าวแล้ว ยังมีการจัดแสดงด้วยสื่อ แสง เสียง และเทคนิครูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยในด้านต่างๆ ในชุดนิทรรศการ “พระเจ้าแผ่นดิน” นิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ นำเสนอเรื่องราว “ดินโลก ดินเรา” ที่แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาที่ 9 ด้านการแก้ปัญหาเรื่อง ดิน น้ำ ป่า และคน ให้กับพสกนิกรไทย รวมถึงแนวทางการปรับประยุกต์ใช้ของเครือข่ายและผู้ปฏิบัติจริง สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนดิน สร้างอาชีพ สร้างรายได้และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน

นิทรรศการนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กว่า 50 รูปแบบ นวัตกรรมด้านพลังงาน การปลูกพืชในพื้นที่จำกัด ผัก 7 วันทันกิน การทำนาวงบ่อ ปลูกผักกลับหัว ตะบันน้ำ จักรยานสูบน้ำ ระหัดชกมวย เตาเผาถ่านแบบต่างๆ

มุ้งขนาดกลางยกแคร่ มุ้งขนาดเล็กยกแคร่ ผักแนวตั้ง ผักกระสอบ ผักท่อพีวีซี ผักกางเกง ผักข้างกำแพง ผักน้ำ ผักกลับหัว ผักภาชนะเหลือใช้ มะนาวแก้มลิง โซลาร์เซลล์ ฯลฯ เป็นต้น

นิทรรศการภาพวาด “ในหลวง ของปวงชน” ผลงานศิลปะร่วมสมัยกว่า 80 ภาพ

นอกจากนี้ยังมีการอบรมการเผยแพร่องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับประชาชนทั่วไป ได้แก่ ศาสตร์พระราชา วิชาของแผ่นดิน กว่า 50 วิชา เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจากปราชญ์เกษตรผู้น้อมนำคำพ่อสอน อาทิ “สร้างป่า สร้างสุขที่ยั่งยืน” ดร.เกรก มีมุ่งกิจ สวนวนเกษตร สร้างรายได้ สร้างบำนาญอย่างยั่งยืน, “เกษตรตามศาสตร์พระราชา” อาจารย์ประดิษฐ์ เวหน การทำเกษตรผสมผสาน การวางแผนอย่างเป็นระบบ สู่การพึ่งพาตนเอง

“ครีมอาบน้ำมะขาม” อาจารย์สุกัญญา หล่อตระกูล การนำมะขามมาเพิ่มมูลค่าเป็นครีมอาบน้ำ, “สร้างสุข ตามศาสตร์พระราชา” อาจารย์โจน จันได เกษตรพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, “เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา” ผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง และอีกมากมาย ลงทะเบียนเรียนฟรี !

พร้อมทั้งชวนมาเลือกซื้อสินค้าในตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพ อาหารเครื่องดื่มพื้นบ้าน จำนวนกว่า 300 บูธ ตลอดจนกิจกรรมสีสัน เพลิดเพลิน เกมงานวัดย้อนยุค สัตว์เลี้ยงน่ารักในวิถีเกษตร

และชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร สุข สนุก เรียนรู้กับการนำเสนอด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตื่นเต้น สนุกครบรสพร้อมฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มาร่วมจัดนิทรรศการงานวันดินโลก เพื่อเผยแพร่อัจฉริยภาพด้านการจัดการดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และวันเดียวกันนี้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด เกษตรพอเพียงสู่ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ สืบทอดและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สู่สังคม ในทุกภารกิจและร่วมขับเคลื่อนนโยบายการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอดเกษตรพอเพียง โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ นำไปปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมและประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้าม โรงพยาบาลการุญเวช (นวนคร) ริมถนนพหลโยธิน กม.46-48 จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2529-2212-13 มือถือ 087-359-7171 , 094-649-2333 Line ID:@wisdomkingfan ทาง Facebook: พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.