News And Events

นายกรัฐมนตรี มอบรางวัล PM Award พร้อมฝากต่อยอดงานวิจัยของสถาบันการศึกษา

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award : PM Award 2018) ภายใต้แนวคิด “Leading The Way” ซึ่งจัดโดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่รัฐบาลมอบให้แก่ผู้ส่งออกไทย เพื่อยกระดับสินค้าและบริการของไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนภาคการส่งออกไทยเพื่อมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรม และผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการคุณภาพสูงในอาเซียน

ภายในงานมี นางสาว ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการตัดสินรางวัล ทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบธุรกิจออก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

นางสาว ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “กระทรวงพาณิชย์มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้การช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ทั้งภาคการส่งออกและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถประกอบธุรกิจและทำการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย ให้ความรู้ในเรื่องของการทำการค้าออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ Kongdeetourthai.com (ของดีทั่วไทย) และ thaitrade.com และยังร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรอิเล็คทรอนิกส์ชั้นนำ อาทิ Alibaba, Tmall, Amazon และ eBay เพื่อสร้างการรวมกลุ่มและขยายช่องทางการค้าสำหรับผู้ประกอบการไทยในตลาดต่างประเทศ ให้การสนับสนุนภาคบริการให้เติบโตมากขึ้น เพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุน และการให้บริการของอาเซียน และเพิ่มการสร้างรายได้จากภาคบริการให้มากขึ้น ตลอดจน กระจายรายได้ไปสู่ชุมชน จึงมีการสนับสนุนการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจบริการ

“นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการขับเคลื่อน Creative and Cultural Economyโดยการดึงศักยภาพของท้องถิ่น ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีมาพัฒนาและต่อยอดเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ ผ่านการสร้างเรื่องราวซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทย ที่พยายามสร้างสรรค์และยกระดับศักยภาพของตน”

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่า การส่งออกเป็นปัจจัยสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศบนเวทีโลก ซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนและส่งเสริมภาคการค้าระหว่างประเทศของไทยอย่างดีเสมอมารัฐบาล จึงได้มีนโยบายหลักที่มุ่งเน้นให้เกิดการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศซึ่งบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกทั้งนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ผลักดันให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยการเน้นใช้นวัตกรรมในการออกแบบและผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการให้เป็นที่ต้องการของตลาดโลก ทั้งยังเน้นสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการผลิตสินค้าและบริการไทย โดยคงเอกลักษณ์แบบไทยอันโดดเด่นที่ไม่อาจหาได้จากที่อื่นใด เมื่อภาคการส่งออกและภาคธุรกิจโดยรวมเข้มแข็งก็จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคส่วนอื่นภายใต้พลังประชารัฐทำให้เศรษฐกิจฐานรากและภาคประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นเป็นลำดับ

นายกรัฐมนตรี กล่าวเสริมว่า รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award หรือ PM Award) เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ มีความภาคภูมิใจ และมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคม คนไทย รวมถึงบริษัทของตนเอง ซึ่งปัจจุบันจำเป็นต้องขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขณะเดียวกันขอให้ทุกคนได้นึกถึงประชาชนคนไทยทุกกลุ่มที่อยู่ในห่วงโซ่ในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะประชาชนภาคเกษตรที่เป็นต้นทางวัตถุดิบของกระบวนการผลิต

“จึงขอฝากให้ภาคธุรกิจเอกชนซึ่งเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของกลไกประชารัฐ ได้ช่วยกันดูแลคนไทยได้มีอาชีพและรายได้ที่สูงขึ้น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยเดินหน้าไปสู่ Thailand 4.0 ในการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขณะเดียวกันต้องมีการเตรียมมาตรการเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ตามแนวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คือการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งประชาชนทุกคนต้องมีการพัฒนาและปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง เพื่อทำให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่กำหนดคือการเดินหน้าไปสู่ Thailand 4.0”

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวฝากให้ภาคเอกชน และผู้ประกอบการธุรกิจนำผลงานวิจัยต่างๆ ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ ไปพัฒนาสู่การปฏิบัติและผลิตออกมาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วย โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ ประสานงานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อดำเนินการต่อไป พร้อมย้ำว่าซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันดำเนินการในการที่จะขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนา เพื่อนำไปสู่การผลิตให้ได้สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่ม รวมไปถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจบริการ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อออนไลน์มาใช้ในเรื่องของการตลาดและการค้าเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้ปริมาณมากและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรี

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้มอบรางวัลให้กับผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2561 (Prime Minister’s Export Award 2018) ซึ่งในปีนี้มีผู้ประกอบธุรกิจได้รับรางวัลใน 7 ประเภท รวมทั้งสิ้น 35 รางวัล 32 บริษัท ดังนี้

1. รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) จำนวน 9
บริษัท ดังนี้
บริษัทขนาดใหญ่ (L)
1. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด
2. บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด
3. บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
4. บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด
5. บริษัท มิลลิเมด จำกัด
6. บริษัท กรไทย จำกัด
7. บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด
8. บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทขนาดกลาง (M)
9. บริษัท ที.แมน.ฟาร์มา จำกัด

2. รางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green
Innovation) จำนวน 4 บริษัท ดังนี้
บริษัทขนาดใหญ่ (L)
1. บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทขนาดเล็ก (S)
2. บริษัท ธนบดีเดคอร์เซรามิค จำกัด
3. บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4. บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

3. รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) จำนวน 8 บริษัท
ดังนี้
บริษัทขนาดใหญ่ (L)
1. บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด
2. บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
3. บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด
บริษัทขนาดกลาง (M)
4. บริษัท บิ๊กไอเดีย คอรเปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
5. บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊บ จำกัด
6. บริษัท เซฟ-ที-คัท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัทขนาดเล็ก (S)
7. บริษัท สยามเฟรช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
8. บริษัท บีโปรดักส์อินดัสตรี้ จำกัด

4. รางวัลสินค้าที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design) จำนวน 6
บริษัท ดังนี้
1. สัมผัสแกลเลอรี่ สินค้า เก้าอี้สานจากผักตบชวา ชื่อ WaterWeed


2. บริษัท ไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด สินค้า กล่องข้าว ชื่อ
Sugarcane Lunch box for all ages
3. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ สินค้า เสื้อผ้า ชื่อ Mae
Fah Luang s/s18


4. บริษัท เคนไซซีรามิคส์ อินดัสตรี้ จำกัด สินค้ากระเบื้องเซรามิก
กันความร้อน ชื่อ Thermic Tiles


5. บริษัท พร้อม ดีไซน์ จำกัด สินค้า บรรจุภัณฑ์ ชื่อ Raimaijon
Pasteurized Sugarcane Juice
6. บริษัท เชคแอนด์เบคสตูดิโอ จำกัด สินค้า กราฟิก ชื่อ Thunder
Bird Hostel

5. รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Services Enterprise Award)
สาขาโรงพยาบาล/คลินิกเฉพาะทางในโรงพยาบาล/ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง (Health & Wellness)
ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา
สาขาดิจิทัลคอนเทนท์ (Digital Content)
ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา

สาขาซอฟต์แวร์ (Software) จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
1. บริษัท ไทเกอร์ซอฟท์ (1998) จำกัด

สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing) จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
1. บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด
สาขาโลจิสติกส์การค้า (ELMA)
ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา

6. รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP)
จำนวน 4 บริษัท ดังนี้
1. บริษัท ธนบดีเดคอร์เซรามิค จำกัด


2. บริษัท ภูตะวัน เฮิร์บ แอนด์ คอสเมติค จำกัด
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูโคลน คันทรีคลับ
4. บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน (ประเทศไทย) จำกัด

7. รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal) จำนวน 2 บริษัท ดังนี้
1. บริษัท ออล โคโค่ กรุ๊ป จำกัด
2. บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด

และหลังจากพิธีมอบรางวัล นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2561 (Prime Minister’s Export Award 2018) ทั้ง 7 ประเภทรางวัลดังกล่าวด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.