News And Events

โหลดแอพพลิเคชันใหม่ “DOPA PLUS” รู้ทุกเรื่อง งานบริการ กรมการปกครอง รวบรัดทุกขั้นตอนงานราชการได้รวดเร็วขึ้น

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดตัวแอพพลิเคชันใหม่ “DOPA PLUS” แอพเดียวจบ ครบทุกขั้นตอน ที่พร้อมให้ข้อมูลบริการประชาชนเบื้องต้น ค้นหาสถานที่ แจ้งขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการต่าง ๆ

เพิ่มความรวดเร็วในการติดต่องานราชการ ค้นหาสถานที่ราชการ การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ อาทิ การทำบัตรประจำตัวประชาชน, งานทะเบียนบ้าน, การขออนุญาต ฯลฯ พร้อมรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน

สำหรับแอพพลิเคชัน “DOPA PLUS” สามารถดาวน์โหลดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยใช้งานในอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารผ่านระบบปฏิบัติการ iOS และ Android สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-221-8150

***สำหรับระบบ IOS สามารถดาวน์โหลดได้ในเดือนกันยายนนี้***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.