News And Events

จ.ชลบุรี จัดประกวดวาดภาพ “เล่าเรื่องบางเสร่ จากวันวาน สืบสานอย่างยั่งยืน”

กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดชลบุรี จัดประกวดวาดภาพในหัวข้อ “เล่าเรื่องบางเสร่ จากวันวาน สืบสานอย่างยั่งยืน” รุ่นเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางเสร่ “เที่ยววิถีเท่ บางเสร่ โดยชุมชน” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “เล่าเรื่องบางเสร่ จากวันวาน สืบสานอย่างยั่งยืน” รุ่นเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 15 สิงหาคม 2561 พร้อมดูรายละเอียดเพิ่มเติม และวิธีสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โทร. 038 276407 ต่อ 12 หรือ Facebook Fanpage : ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนประมงพื้นบ้านหมู่ 4 ตำบลบางเสร่ – ตลาดดีวิถีชุมชน

กิจกรรมการประกวดวาดภาพ
๑. หัวข้อการประกวด “เล่าเรื่องบางเสร่ จากวันวาน สืบสานอย่างยั่งยืน”

๒. ระดับการประกวด เด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

๓. การรับสมัคร รับสมัครผ่านสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี

๔. กติกาการวาดภาพ
• ให้ผู้เข้าร่วมการประกวด จินตนาการและวาดภาพระบายสีในหัวข้อดังกล่าวลงในกระดาษอาร์ต ๑๐๐ ปอนด์ ขนาด A๓ โดยผู้เข้าร่วมประกวด สามารถใช้สีและเทคนิคประเภทงานจิตรกรรมในประเภทสีโปสเตอร์ พร้อมคำบรรยายแนวคิดของภาพวาดประมาณ ๒ – ๓ บรรทัด

• ภาพที่วาดในการประกวดจะต้องสื่อถึงหัวข้อการประกวด“เล่าเรื่องบางเสร่ จากวันวาน สืบสานอย่างยั่งยืน”

• ผลงานที่วาดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์จากตัวผู้เข้าประกวดเท่านั้น มิใช่ผลงานที่เคยมีอยู่แล้ว หากพบว่าเป็นผลงานที่คัดลอก จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที

• กระดาษในการวาดภาพ รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประกวดวาดภาพ อาทิ ดินสอ ยางลบ ปากกา สี กระดาษวาดวาดขนาด A๓ ทางผู้จัดเตรียมงานจะเป็นผู้จัดเตรียมให้

• ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกใบสมัครผ่านช่องทางการรับสมัคร ให้ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับภายหลัง

• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด กรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสม

๕. เกณฑ์การตัดสิน
๑. ความคิดสร้างสรรค์ ๒๐ คะแนน
• ออกแบบภาพมีความแปลกใหม่
• ผลงานออกแบบสีของภาพ เด่น แปลก ไม่เลียนแบบผู้อื่น

๒. ความสอดคล้องของภาพตามเนื้อหาที่กำหนด ๒๐ คะแนน
• เนื้อหาสาระของภาพ มีความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง

๓. การจัดองค์ประกอบของภาพ ๒๐ คะแนน
• สมดุล (Balance) คือการจัดวางลักษณะของภาพให้เกิดความพอดีหรือสมดุลกัน
• รูปร่าง ( Shape) และรูปทรง (Form) ประกอบด้วยความกว้าง ความยาว และความหนามีลักษณะเป็น ๓ มิติ
• เอกภาพ (Unit) คือการจัดกลุ่มเนื้อหาเรื่องราว ไม่กระจัดกระจาย
• ความกลมกลืน และความขัดแย้ง เกี่ยวกับสี รูปร่าง รูปทรง เส้น

๔. การให้สีสัน ๒๐ คะแนน
• สีของภาพแสดงแสงเงาที่กลมกลืนและเด่นชัด
• ความกลมกลืน และความขัดแย้ง เกี่ยวกับสี รูปร่าง รูปทรง เส้น

๕. ความประณีต ความสวยงาม และความสมบูรณ์ของภาพโดยรวม ๒๐ คะแนน
รวมทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: