สมเด็จพระวันรัต ประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์

เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ จำนวน 1,7000,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการจัดงานเดิน-วิ่ง ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ 3

โดยมี คุณลาวัลย์ กันชาติ รับประทานทุนจากเจ้าประคุณฯ ร่วมด้วย คุณปิติ ลีเลิศพันธ์ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน คุณเยาวลักษณ์ ลิขิตวัฒนานุรักษ์ คุณสตปิยา เพชรรัตน์ เพื่อนำไปจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่งเสริมการป้องกันการติดต่อโรคของบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่ 17 โรงพยาบาลในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหารฯ เมื่อวันก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *